Adwokat Monika Krenc

partner zarządzający, założyciel Kancelarii Adwokatów Krenc & Górski spółka partnerska.

Wykonuje zawód adwokata od 2006 r. W latach 2002 – 2005 odbyła 3,5 letnią aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. W latach 2006 – 2017 wykonywała zawód adwokata w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej w Kaliszu.

Adwokat Monika Krenc

partner zarządzający, założyciel Kancelarii Adwokatów Krenc & Górski spółka partnerska.

Wykonuje zawód adwokata od 2006 r. W latach 2002 – 2005 odbyła 3,5 letnią aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. W latach 2006 – 2017 wykonywała zawód adwokata w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej w Kaliszu.

Od 2009 r. jest Sędzią Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodardczych Wielkopolski. Przez 4 lata pełniła funkcję członka Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Kaliszu. W ramach prawniczej działalności pro bono odpowiada na pytania czytelników na łamach lokalnego tygodnika “7 Dni Kalisza” oraz uczestniczyła w cotygodniowych audycjach radiowych “PRAWO JEST DLA WSZYSTKICH” realizowanych przez Radio Centrum.

Adwokat Monika Krenc specjalizuje się w sporach sądowych. Występuje głównie w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz sprawach karnych, jako obrońca oskarżonych i pełnomocnik pokrzywdzonych. Reprezentuje zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (firmy). Występuje przed Sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym. Reprezentuje również osoby fizyczne i prawne podczas negocjacji z innymi podmiotami, w tym z bankami, urzędami, dłużnikami oraz wierzycielami. Na zlecenie klientów dokonuje analizy spraw pod kątem oceny ryzyka związanego z wytoczeniem sprawy przed sądem i szans na wygraną.

Kancelaria Adwokatów Krenc & Górski spółka partnerska skupia wykwalifikowanych, amibtnych prawników, dla któych prawo jest pasją życiową.

Adwokat Tomasz Górski

partner zarządzający, współzałożyciel Kancelarii Adwokatów Krenc & Górski spółka partnerska.

W latach 2012-2017 tworzył zespół Kancelarii Adwokackiej Adwokat Moniki Krenc, początkowo jako aplikant, a później jako adwokat.

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Adwokat Tomasz Górski

Zakres prowadzonej przez niego praktyki skupia się na świadczeniu kompleksowych usług prawnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa nieruchomości, prawa budowlanego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa upadłościowego, prawa pracy, prawa karnego i karno-skarbowego.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów administracji publicznej. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Zapewnia również kompleksową pomoc prawną po zakończaniu postępowań sądowych i prowadzi windykację należności, także poza granicami kraju. Nadto, negocjuje, przygotowuje i opiniuje projekty umów, w tym umów gospodarczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przebywającym na stałe za granicą prowadzi ich sprawy w Polsce.

W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy.

Prawo karne

Adwokaci naszej kancelarii zajmują się wszelkiego rodzaju sprawami karnymi. Podejmują się obrony zarówno osób dorosłych, jak i nieletnich.

Aktywność w tej dziedzinie sprowadza się w szczególności do:

Prawo karne

Adwokaci naszej kancelarii zajmują się wszelkiego rodzaju sprawami karnymi. Podejmują się obrony zarówno osób dorosłych, jak i nieletnich. Aktywność w tej dziedzinie sprowadza się w szczególności do:

 • obrony podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego (przed prokuratorem, policją, udział w posiedzeniach aresztowych),
 • obrony na etapie postępowania sądowego (zarówno przed sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, jak i przed sądem najwyższym),
 • obrony skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zamiana kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny),
 • reprezentowania pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniu sądowym,
 • sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • sporządzaniu prywatnych aktów oskarżenia;
Prawo rodzinne

Predyspozycje osobiste, duże zaangażowanie oraz zdobyte doświadczenie sprawia, że zarówno adwokat Monika Krenc, jak i adwokat Tomasz Górski prowadzą wiele spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Są to w szczególności sprawy o:

Prawo rodzinne

Predyspozycje osobiste, duże zaangażowanie oraz zdobyte doświadczenie sprawia, że zarówno adwokat Monika Krenc, jak i adwokat Tomasz Górski prowadzą wiele spraw z zakresu prawa rodzinnego. Są to w szczególności sprawy o :

 • rozwód (z wyłącznej winy jednego z małżonków, jak i bez orzekania o winie),
 • unieważnienie małżeństwa,
 • separację,
 • ustanowienie przez sądu rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • rozliczenie konkubinatu,
 • alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie)
 • kontakty z dzieckiem, w tym egzekucja kontaktów,
 • władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, powierzenie),
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
 • określenie miejsca zamieszkania dziecka;
Prawo cywilne

To szeroka dziedzina prawa, która reguluje wiele sfer życia każdego człowieka i jest źródłem wielu spraw sądowych.

Adwokaci naszej kancelarii reprezentują klientów we wszelkiego rodzaju sprawach z tego zakresu, między innymi w sprawach o:

Prawo cywilne

To szeroka dziedzina prawa, która reguluje wiele sfer życia każdego człowieka i jest źródłem wielu spraw sądowych. Adwokaci naszej kancelarii reprezentują klientów we wszelkiego rodzaju sprawach z tego zakresu, między innymi w sprawach o:

 • zapłatę należności,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustalenie nieważności umowy,
 • naprawienia szkody wyrządzonej czynem bezprawnym,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • odwołanie darowizny,
 • eksmisję oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • zasiedzenie,
 • rozgraniczenie,
 • ustanowienie służebności,
 • przywrócenie utraconego posiadania,
 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość;
Prawo spadkowe

Co raz więcej osób zwraca się o pomoc prawną, by za życia zaplanować rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Adwokaci z naszej kancelarii chętnie wyjaśniają instytucje prawa spadkowego i doradzają najlepsze rozwiązania zgodne z wolą przyszłego spadkodawcy. Sporządzają projekty testamentów, w tym zapisów windykacyjnych.

Ponadto prowadzą wszelkie sprawy z tego zakresu, w szczególności o:

Prawo spadkowe

Co raz więcej osób zwraca się o pomoc prawną, by za życia zaplanować rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Adwokaci z naszej kancelarii chętnie wyjaśniają instytucje prawa spadkowego i doradzają najlepsze rozwiązania zgodne z wolą przyszłego spadkodawcy. Sporządzają projekty testamentów, w tym zapisów windykacyjnych.

Ponadto prowadzą wszelkie sprawy z tego zakresu, w szczególności o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku,
 • otwarcie testamentu,
 • unieważnienie testamentu,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
Prawo
administracyjne

Adwokaci zapewniają rzetelną reprezentację na każdym etapie postępowania.

Sporządzają:

Prawo
administracyjne

Adwokaci zapewniają rzetelną reprezentację na każdym etapie postępowania. Sporządzają:

 • wnioski,
 • odwołania od decyzji,
 • zażalenia na postanowienia administracyjne,
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) i skargi kasacyjne do naczelnego sądu administracyjnego (NSA);

 

Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne

Upadłość konsumencka znajduje się w szczególnym zainteresowaniu adwokatów kancelarii Krenc & Górski.

Wielu klientów skorzystało z dobrodziejstwa tej instytucji i dzięki pomocy naszych adwokatów uzyskali postanowienie o ogłoszeniu upadłości, korzystny plan spłaty i odzyskało wiarę w lepsze jutro.

Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne

Upadłość konsumencka znajduje się w szczególnym zainteresowaniu adwokatów kancelarii Krenc & Górski.

Wielu klientów skorzystało z dobrodziejstwa tej instytucji i dzięki pomocy naszych adwokatów uzyskali postanowienie o ogłoszeniu upadłości, korzystny plan spłaty i odzyskało wiarę w lepsze jutro.

Prawo gospodarcze

Zrozumienie istoty działalności biznesowej, wiarygodna informacja o potencjalnych korzyściach, rzetelność i profesjonalizm powoduje, że adwokaci z naszej kancelarii prowadzą stałą obsługę zarówno dużych spółek prawa handlowego, jak i drobnych przedsiębiorców. 

Ponadto kancelaria zajmuje się w szczególności:

Prawo gospodarcze

Zrozumienie istoty działalności biznesowej, wiarygodna informacja o potencjalnych korzyściach, rzetelność i profesjonalizm powoduje, że adwokaci z naszej kancelarii prowadzą stałą obsługę zarówno dużych spółek prawa handlowego, jak i drobnych przedsiębiorców.

Ponadto kancelaria zajmuje się w szczególności:

 • sporządzeniem i opiniowaniem umów,
 • tworzeniem i analizą umów spółek i statutów,
 • zakładaniem działalności gospodarczej,
 • rejestracją spółek i innych podmiotów gospodarczych,
 • windykacją należności,
 • reprezentacją przed sądami oraz innymi organami;
Prawo
pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników. Ponadto na etapie przedsądowym opiniuje zasadność i skutki rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem lub przez pracownika. Prowadzi w szczególności sprawy o:

Prawo
pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników. Ponadto na etapie przedsądowym opiniuje zasadność i skutki rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem lub przez pracownika. Prowadzi w szczególności sprawy o:

 • przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • zapłatę wynagrodzenia za pracę, w tym także za pracę w godzinach nadliczbowych i inne świadczenia pracownicze,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • mobbing,
 • odszkodowanie za nierównie traktowanie,
 • odwołania od decyzji ZUS;

Audycje radiowe Audycje radiowe Facebook

Wcześniejsze przejście na emeryturę cd.
Wcześniejsze przejście na emeryturę
Współwłasność nieruchomości-jak z niej wyjść?
Upadłość konsumencka
Obrona konieczna-zmiany w przepisach karnych
Bankowy tytuł egzekucyjny
Zakup mieszkania od komornika
Odwołanie darowizny dokonanej przez teściów
Podział majątku po rozwodzie-mieszkanie obciążone hipoteką
Rozbój a kradzież rozbójnicza
Paserstwo
Zatarcie skazania
Stalking
Weksel
Spółka cywilna jako forma prowadzenia biznesu
Urlop na żądanie
Zadatek a zaliczka
Prawa autorskie
Testament kontra dziedziczenie ustawowe
Zakaz prowadzenia pojazdów
Najem okazjonalny
Kupujesz samochód? Nie daj się oszukać!
Nagrania rozmów-czy mogą być dowodem w sprawie?
Adwokaci, sąd - wygrana vs. przegrana
Niepłacenie alimentów-co za to grozi
Czy muszę zawiadamiać policję o popełnieniu przestępstwa przez inną osobę?
Zakaz prowadzenia pojazdów-jak go skrócić?
Prawo karne-kilka słów
Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Fałszywe oskarżenie-przestępstwo
Separacja
Egzekucja alimentów
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Władza rodzicielska-ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie
Powództwo przeciwegzekucyjne
Komornik
Ubezwłasnowolnienie cd.
Ubezwłasnowolnienie
Kto otrzyma pieniądze z polisy spadkodawcy?
Testament
Odpowiedzialność karna dla tzw. czyścicieli kamienic
Zaprzeczenie ojcostwa męża matki narodzonego dziecka
Zachowek cd.
Zachowek
Wydziedziczenie - pozbawienie prawa do zachowku
Umowa przedwstępna przy zakupie nieruchomości
Umowa o pracę
Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa
Zasiedzenie
Uprawnienia pracujących rodziców
Reklamacja konsumencka
Podatek od zbycia nieruchomości 19% - jak go uniknąć
Firmy windykacyjne
Budowa na cudzym gruncie
500+
Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami
Weksel
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Wezwanie w charakterze świadka
W jakiej formie zawrzeć umowę?
Rozwód cd.
Rozwód cd.
Rozwód cd.
Rozwód
Odszkodowanie za uszkodzenie ciała
Odpowiedzialność małżonków za długi
Intercyza cd.
Intercyza
Co jest wspólne po ślubie, a co nie?
Alimenty-jeszcze kilka słów
Alimenty cd.
Alimenty cd.
Alimenty-nie tylko na dzieci
Komornik-jak się przed nim bronić?
Świadek-kilka porad dla tych którzy muszą się stawić w sądzie
Gdy pierwszy raz idziesz do sądu-kilka przydatnych wskazówek
Zapis windykacyjny-zanim sporządzisz testament-posłuchaj!
Darowizna-czy warto jej dokonywać?
Przedawnienie roszczeń
Korespondencja z sądu-dlaczego warto ją odbierać?
Lekcja prawa dla każdego-co każdy Polak powinien wiedzieć?

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności