W pierwszej kolejności proszę zaproponować mężowi terapię małżeńską u psychologa. Na zgodny wniosek stron, Sąd może zawiesić postępowanie rozwodowe, aby umożliwić stronom pojednanie. Istnieje również możliwość skierowania sprawy do mediacji.

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach w których możliwe jest zawarcie ugody, sąd na każdym etapie postępowania powinien dążyć do ugodowego załatwienia sprawy, szczególnie poprzez nakłanianie stron do mediacji. Mediacja to pozasądowa metoda rozwiązywania sporu. Jest to dobrowolny oraz nieformalny proces w którym bezstronny mediator pomaga stronom w dojściu do wspólnego, zadowalającego obie strony konsensusu. Co do zasady postępowanie mediacyjne trwa 3 miesiące, jednakże Sąd, na zgodny wniosek stron może przedłużyć czas jej trwania jeśli wystąpią zauważalne przesłanki na ugodowe zakończenie sprawy.

Mediatorem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Musi być bezstronny, a jeśli wystąpiłyby okoliczności budzące wątpliwość co do jego bezstronności, musi niezwłocznie powiadomić strony o zaistniałej sytuacji. Jeżeli strony nie dokonały same wyboru mediatora, może za nie zrobić to sąd, wyznaczając mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w sprawach danego typu.

Posiedzenia mediacyjne są niejawne, zarówno strony, mediator jak i inne osoby biorące udział w procesie obowiązuje tajemnica mediacji. Strony nie mogą ujawniać informacji o faktach, o których dowiedziały się podczas postępowania. Na wspólny wniosek stron, wyrażony w sposób jasny np. przez pismo procesowe, mediator lub osoby trzecie mogą zostać zwolnione z tajemnicy przez strony.

Jeżeli strony zawarły ugodę podczas postępowania mediacyjnego, ugodę dołącza się do protokołu. Poprzez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie z nią do sądu w celu zatwierdzenia jej przez Sąd. Jeśli ugoda zostanie zaakceptowana, ma moc wyroku sądowego.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego, wynika że jest możliwość załagodzenia konfliktu w drodze mediacji. W tej sytuacji może Pani złożyć do Sądu wniosek o skierowanie na mediacje. W tej sytuacji może dojść do uzgodnienia warunków rozwodu, a nawet do pojednania się i cofnięcia przez męża pozwu o rozwód.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności