Pozwolenie na budowę jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego). Do postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę stosuje się zatem, poza przepisami Prawa budowlanego, także przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego stronami w postępowaniu są m.in. właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Skoro zatem działka, na której ma zostać posadowiony zakład, znajduje się bezpośrednio Pana nieruchomości, można stwierdzić, że jest Pan z mocy wskazanego przepisu stroną w postępowaniu, a w konsekwencji przysługują Panu uprawnienia strony wynikające zarówno z Prawa budowlanego, jak i przepisów k.p.a., niezależnie od tego, czy został Pan zawiadomiony o postępowaniu i brał Pan w nim udział, czy nie.

Z Pana wiadomości wynika, że nie otrzymał Pan informacji o postępowaniu ani decyzji merytorycznej kończącej postępowanie w I instancji. Mimo powyższego, ze względu na fakt, że jest Pan stroną tego postępowania, może Pan wnieść odwołanie od tej decyzji. Termin do wniesienia odwołania rozpocznie bieg od momentu doręczenia decyzji którejkolwiek ze stron postępowania i upłynie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono decyzję ostatniej ze stron (art. 129 k.p.a.). W odwołaniu wystarczy, że poda Pan, że nie zgadza się z treścią decyzji, bowiem przepis art. 128 k.p.a. nie wymaga szczegółowego uzasadnienia odwołania.

Wówczas organ odwoławczy powinien uchylić decyzję pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, bowiem ze względu na niedopatrzenie lub błędy organu został Pan, jako strona, pozbawiony prawa udziału w postępowaniu i ochrony swoich interesów. Sprawa zatem wróci do organu I instancji i będzie się toczyć od nowa, tym razem z Pana udziałem. W ramach tego postępowania będzie Pan mógł wykazać okoliczności przemawiające przeciw budowie zakładu.

Gdyby okazało się, że decyzja stała się ostateczna zanim uzyskał Pan informację o jej wydaniu, będzie Panu przysługiwać prawo wniesienia podania o wznowienie postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.) w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się Pan o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 148 § 2 k.p.a.). Podanie powinno zostać wniesione do organu, który wydał decyzję. Wówczas organ rozstrzygnie, czy postępowanie powinno zostać wznowione oraz czy decyzja o pozwoleniu na budowę powinna zostać uchylona.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności