W Pana przypadku zastosowanie znajdzie procedura egzekwowania kontaktów określona w art. 589 (15) Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu: Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Okoliczność, że była żona uniemożliwia Panu odbycie niektórych spotkań z córkami oznacza, że niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z wyroku sądu, który rozwiązał Pana małżeństwo. Z informacji wskazanych przez Pana wynika, że małoletnie chcą się z Panem spotykać, a zatem zachodzi przypadek niewykonywania kontaktów.

Wniosek o nakazanie zapłaty kary pieniężnej za niewykonanie kontaktu należy wnieść do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w mieście, w którym przebywają Pana córki. Koniecznym jest uiszczenie opłaty sądowej od wniosku w kwocie 100 zł, dołączenie do niego odpisu wyroku rozwodowego oraz odpisów wniosku dla uczestników. Ponadto niezbędnym będzie wykazanie, że niewykonanie kontaktów wynika z zachowania Pana byłej żony, a nie na przykład z choroby córek.

Jeżeli Sąd przychyli się do Pana wniosku, to zagrozi Pana byłej żonie ukaraniem karą za niewykonanie jednego kontaktu. Wówczas, jeżeli kontakty nadal nie będą wykonywane zgodnie z treścią wyroku rozwodowego, koniecznym stanie się wniesienie kolejnego wniosku do tego samego Sądu o ukaranie zagrożoną wcześniej karą (art. 598 (16) § 1 k.p.c.). Jeżeli wniosek ten wpłynie w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zagrożeniu ukarania karą, od wniosku o nakazanie zapłaty nie będzie trzeba uiścić opłaty sądowej.

Jednocześnie, ze względu na fakt, że ponosi Pan koszty paliwa w celu wykonania kontaktu, Sąd przyzna Panu od Pana byłej żony, pod której pieczą pozostają Pana córki, zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu (art. 598 (17) § 1 k.p.c.).

Warto dodać, że zarówno postanowienie o nakazaniu zapłaty za niewykonany kontakt, jak i postanowienie o przyznaniu zwrotu wydatków wynikających z przygotowania kontaktu są tytułami wykonawczymi bez konieczności opatrywania ich klauzulą wykonalności, co oznacza, że może Pan udać się bezpośrednio do komornika sądowego celem wyegzekwowania należności.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności