Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci może nastąpić wyłącznie w ramach testamentu. Zasada ta wynika z art. 941 Kodeksu cywilnego.

Z informacji przekazanych przez Pana wynika, że siostra otrzymała od Pana rodziców środki pieniężne w ramach darowizny, Pan zaś zgodnie z ustaleniami swoich rodziców ma otrzymać po nich mieszkanie. Stosowną dyspozycję na wypadek śmierci rodzice zawarli zatem w sporządzonym przez siebie testamencie.

Po śmierci Pana rodziców Pana siostra miałaby prawo, jako spadkobierca z mocy ustawy, do wystąpienia z roszczeniem o zachowek. Oczywiście możliwym byłoby wykazanie, że otrzymała ona swój udział w spadku po rodzicach już wcześniej, w ramach uczynionej darowizny na zakup działki i budowę domu, ale może być to trudne, biorąc pod uwagę, że nie zachowały się wedle Pana wiedzy żadne dokumenty potwierdzające tę okoliczność. Ponadto to Pan, jako wywodzący z tej okoliczności skutki prawne, byłby obowiązany przed sądem do jej udowodnienia, zgodnie z zasadą ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym (art. 6 Kodeksu postępowania cywilnego).

Umowy dotyczące przyszłego spadku są niedopuszczalne ze względu na zasadę wyłączności testamentu i ochronę swobody testowania przysługującej spadkodawcy. Od tej reguły ustawodawca przewidział jeden wyjątek, tj. umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, która została uregulowana w art. 1048 i n. k.c.

W Pana przypadku umowę taką, w formie aktu notarialnego, powinni zawrzeć Pana rodzice wraz z Pana siostrą, przy czym należy pamiętać, że forma aktu notarialnego dla wywarcia określonych prawem spadkowych skutków musi zostać zachowana. Oświadczenie Pana siostry, że nie będzie dochodzić niczego po śmierci rodziców, złożone w zwykłej formie pisemnej będzie bezskuteczne (art. 1048 zdanie drugie k.c.).

Reasumując, w Pana przypadku pomocna okazać się może wskazana wyżej instytucja umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia. Po jej zawarciu, jeżeli nic innego nie wynika z jej treści, z dziedziczenia wyłączona będzie zarówno Pana siostra, jak i jej dzieci, którzy będą traktowani tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku. Siostrze nie będzie przysługiwać jednocześnie żadne roszczenie majątkowe skierowane do Pana. Umowa taka może zostać oczywiście rozwiązana, także w formie aktu notarialnego, za zgodą Pana rodziców i Pana siostry.

Jednocześnie jeżeli Pana siostra jest gotowa do złożenia oświadczenia potwierdzającego fakt, że otrzymała ona od Pana rodziców darowiznę, proszę ją o to poprosić. Wówczas, w ramach ewentualnego postępowania o zapłatę zachowku, będzie Pan w stanie wykazać fakt otrzymania przez Pana siostrę tych środków, dzięki czemu zostanie Pan zwolniony w całości lub w części z obowiązku zapłaty zachowku.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności