W pierwszej kolejności wskazać należy, że obowiązek alimentacyjny względem małoletniego powstaje w chwili urodzenia dziecka, jednak nie jest ograniczony w czasie żadnym terminem. Tym samym fakt uzyskania przez dziecko pełnoletniości lub innego wieku, jak w Pana przypadku 25 lat, nie przesądza o wygaśnięciu obowiązku łożenia na dziecko.

Szczegółowe kwestie dotyczące trwania obowiązku alimentacyjnego reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Z art. 133 § 1 k.r. i op. wynika, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest się w stanie utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka są wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Oznacza to, że w odniesieniu do każdego dziecka różny będzie czas trwania obowiązku alimentacyjnego rodzica. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka wygasa w momencie, gdy dziecko osiągnie odpowiedni stopień fizycznego i umysłowego rozwoju oraz może się usamodzielnić i uzyskiwać środki na utrzymanie z własnej pracy. W związku z powyższym, w zależności od indywidualnej sytuacji dziecka, wybranej przez niego ścieżki edukacji oraz kształcenia, może ono usamodzielnić się wcześniej lub później. Ten drugi przypadek będzie mieć miejsce w szczególności w wypadku podjęcia studiów wyższych.

W Pana sytuacji syn ukończył już studia oraz podjął pracę, osiąga wystarczające dochody, aby często podróżować, jest tym samym zdolny do samodzielnego utrzymywania się bez Pana pomocy w ramach istniejącego obowiązku alimentacyjnego. Istnieją zatem podstawy do ustalenia, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Mając na względzie powyższe może Pan wnieść pozew do wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w mieście, w którym Pana syn pracuje, o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W treści pozwu powinien Pan wskazać, od kiedy według Pana syn jest w stanie samodzielnie się utrzymywać. Wówczas sąd może ustalić, że obowiązek alimentacyjny wygasł także przed momentem wytoczenia powództwa, a zatem z mocą wsteczną. Jeżeli nie wskaże Pan takiego momentu, wówczas sąd stwierdzi wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego z dniem wytoczenia powództwa. Ponadto konieczne jest wskazanie w uzasadnieniu pozwu okoliczności przemawiających za uznaniem, że syn usamodzielnił się i jest w stanie samemu się utrzymać.

Od pozwu konieczne będzie uiszczenie opłaty sądowej, którą obliczy Pan zgodnie z przepisami Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wartością przedmiotu sporu będzie równowartość kwoty alimentów, do których płatności jest Pan zobowiązany w ciągu jednego roku.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności