Pani Mecenas,

od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - przygotowuję zaproszenia na różne imprezy okolicznościowe, zwłaszcza na śluby. Ze względu na obecną sytuację praktycznie nie mam nowych zleceń. Słyszałam, że w ramach tzw. tarczy antykryzysowej mogę ubiegać się o świadczenie postojowe. Jakie warunki muszę spełnić, aby je otrzymać?


Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 roku przewiduje, że osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o tzw. świadczenie postojowe. Taką możliwość mają także osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak m.in. umowa agencyjna czy umowa zlecenie. Świadczenie postojowe przysługuje takim podmiotom, jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Otrzymane środki finansowe mają przynajmniej w części zrekompensować utracone przychody.

Aby mogła Pani otrzymać przedmiotowe świadczenie należy spełnić warunki, o których mowa m.in. w art. 15zq przywoływanej ustawy. Przede wszystkim istotny jest moment rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli ta rozpoczęła prowadzenie tej działalności przed dniem 1 lutego 2020 roku i nie zawiesiła jej prowadzenia w związku ze stanem epidemii. Nadto, ustawa wymaga, aby przychód uzyskany z prowadzonej działalności był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe. Warto wspomnieć, że taki wniosek może też złożyć przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r., ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r. W tym przypadku nie jest brane pod uwagę kryterium wysokości przychodu. W obu sytuacjach wymagane jest jednak, aby taki przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 roku, czyli 2080 złotych. Jeżeli wnioskodawca rozlicza podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT może uzyskać świadczenie postojowe w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 złotych.

Świadczenie postojowe będzie wypłacane przez ZUS na podstawie złożonego wniosku. Należy złożyć go najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek można przekazać drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty. Co istotne, świadczenie może być wypłacane ponownie, ale maksymalnie trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie możliwe, jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie, że jego sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Będzie mogło to nastąpić nie wcześniej jednak niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności