Pani Mecenas,

od stycznia ubiegłego roku prowadzę popularny w moim mieście bar szybkiej obsługi. Zatrudniam kucharza oraz kierowcę. W związku z epidemią koronawirusa moja działalność ograniczyła się tylko do dowozów, a obroty spadły o ponad połowę. Chciałbym starać się o pożyczkę dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Jak mogę to zrobić?


Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 roku przewiduje możliwość skorzystania przez mikroprzedsiębiorcę z niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy. Ma ona służyć pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że ta forma pomocy skierowana jest wyłącznie do osób, które mają status mikroprzedsiębiorcy. Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy - Prawo przedsiębiorców będzie to taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Dodatkowym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 roku.

Warto zauważyć, że o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Przedsiębiorca nie musi również wykazywać spadku obrotów działalności lub utraty dochodów. Zaciągnięcie mikropożyczki nie powoduje także utraty możliwości skorzystania przez przedsiębiorcę z innych form pomocy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, takich jak zwolnienie ze składek ZUS czy świadczenie postojowe.

Aby otrzymać środki finansowe należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, ale dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Taki wniosek można złożyć za pomocą formularza elektronicznego lub w postaci papierowej. Zgodnie z art. 15 zzd przywoływanej specustawy pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5.000 zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka jest udzielana przez starostę na podstawie umowy. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Co istotne, ustawodawca przewidział także możliwość umorzenia pożyczki udzielonej przedsiębiorcy. Jest to możliwe pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca musi złożyć stosowne oświadczenie, że przez ten okres prowadził działalność gospodarczą. Warto pamiętać, że pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności