Pani Mecenas,

w styczniu ubiegłego roku zmarł mój przyjaciel. Od wielu lat był wdowcem, nie miał też dzieci. W testamencie powołał tylko mnie do spadku, w skład którego wchodzi mieszkanie, samochód i oszczędności w kwocie 10 000 złotych. Przed Wielkanocą zakończyła się sprawa w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku. W Internecie przeczytałem, że powinienem był złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe. Czy to prawda? Co powinienem teraz zrobić, jeżeli termin minął?


Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, co do zasady każdy kto w wyniku dziedziczenia czy to ustawowego czy na podstawie testamentu nabył spadek po zmarłym jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych i zapłacenia podatku. Takie zeznanie należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Do zeznania trzeba także dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania, takie jak przykładowo orzeczenie sądu, testament, zaświadczenie z banku czy wypis z księgi wieczystej. Złożenie formularza jest bezpłatne, zaś wysokość podatku oblicza urząd skarbowy, uwzględniając kwotę wolną od podatku i grupę podatkową, do której należy spadkobierca. Jako osoba spoza rodziny należy Pan do III grupy podatkowej.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że Pański obowiązek podatkowy powstał z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym. W przeciągu miesiąca od tego dnia powinien Pan był złożyć zeznanie podatkowe wraz ze stosownymi dokumentami. Ze względu na fakt, iż popełnił Pan czyn zabroniony polegający na tym, że nie złożył Pan w terminie przedmiotowego zeznania należy w możliwie jak najszybszym terminie złożyć przedmiotowe zeznanie, dołączając do niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, określane zwyczajowo także jako czynny żal. Zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Takie zawiadomienie powinno być złożone na piśmie. Jako, iż ustawodawca nakłada na podatniku obowiązek ujawnienia wszystkich okoliczności czynu i osób odpowiedzialnych za jego popełnienie, podatnik powinien zawrzeć w treści pisma wyjaśnienie dlaczego nie wypełnił danego obowiązku.

Chociaż obowiązujące regulacje prawne nie wskazują konkretnego terminu na złożenie czynnego żalu, istotne jest aby został on złożony przed wszczęciem przez urząd skarbowy postępowania podatkowego, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej albo kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Aby czynny żal miał przymiot skuteczności podatnik powinien także wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku, a więc w Pana wypadku należałoby wraz z nim złożyć wymagane zeznanie podatkowe, a później uiścić wskazaną przez właściwy organ podatkowy kwotę podatku od nabytego spadku.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności